ANBI STATUS

 

Stichting Siddhant – Radio Sangam is door de belastingdienst per 1-1-2014 erkend en aangemerkt als (Algemeen Nut Beogende Instelling) ANBI en is als goed doel geheel vrijgesteld van betaling van schenkingsbelasting.

 

Contactgegevens: Stichting Siddhant – Radio Sangam, Weimarstraat 86, 2562 HA Den Haag,

tel: 070-3 64 66 62, Email: rubix05.nl/radiosangam@gmail.com, Website: www.rubix05.nl/radiosangam

 

RSIN/Fiscaalnummer:  8076.32.983

 

Doelstelling actuele beleidsplan: De algemene doelstelling van Radio Sangam is het verzorgen van culturele uitzendingen op de Haagse kabel ten behoeve van de eigen Hindostaanse Nederlands Surinaamse culturele achterban met een groot aantal vaste luisteraars en het bevorderen van de (her)integratie, participatie, emancipatie, zelfrealisatie en diversiteit. Daarbij streeft de stichting naar een rechtvaardiger samenleving op lokaal en regionaal niveau. Om zowel in het sociaal cultureel en maatschappelijke werkveld als daarbuiten het benodigde vertrouwen te kunnen wekken, werkt stichting Siddhant nauw samen met diverse stichtingen. Door deze samenwerking geven de stichtingen te kennen de doelstellingen en de activiteiten van stichting Siddhant te onderschrijven en waar mogelijk te willen ondersteunen bij de realisering van de doelstellingen. De Statuten en het beleidsplan zijn via onze mail op te vragen.

 

Statutaire bestuurssamenstelling: M.S. (Feroz) Aliahmad (voorzitter/omroeper), A. (George) Banarsi (penningmeester/omroeper),R.(Roël) Bechoe (secretaris/beleid en omroeper), Z.(Zahid) Aliahmad (omroeper), G.(Galied) Aliahmad (omroeper).

 

Beloningsbeleid: De stichting bestaat uit 100% onbezoldigde vrijwilligers

 

De vrijwilligers van de Stichting krijgen GEEN structurele beloning voor werkzaamheden en/of onkosten (zeker geen salaris). Het toekennen van een vrijwilligersvergoeding, zoals deze bestaat volgens de regels van de Belastingdienst, kan eventueel voorkomen op individuele basis en is niet structureel. De afgelopen jaren is dat nihil geweest in verband met negatieve saldo.

 

Doelstelling/activiteiten: Stichting Siddhant heeft ten doel het bevorderen van de maatschappelijke participatie van Surinaams-Nederlandse burgers in de Nederlandse samenleving en de daarin voorkomende instellingen alsmede het bieden van een positief referentiekader dat cohesieversterking genereert in een pluriforme omgeving. Aan de programmaraden en exploitant geven wij verplicht alle informatie over onze jaarlijkse activiteiten en samenwerkingsverbanden. De doelen bereiken wij door het uitzenden van multi media omroepprogramma’s bestemd voor met name jongeren en ouderen en het meehelpen bevorderen van kansarme projecten. Het bestuur vergadert iedere zondagochtend.

 

Financiële verantwoording: Wij publiceren vanaf 2015 de jaarlijkse balans op deze website en indien u vragen heeft over de financiën van onze Stichting, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

De balans en staat van baten en lasten van de afgelopen twee jaren, met toelichting;

 

Jaarrekening 2019 (Jaarrekening is onder voorbehoud en na goedkeuring op te vragen)

Baten:

Omzet:       11.086

Donaties:  14.605

Totaal:       25.691

Lasten:

Huisvestingskosten:  14.691

Kantoorkosten:             6.090

Hosting:                             477

Algemene kosten:        4.500

Afschrijvingen:                560

Totaal:                          26.318

Rente:  0

Diverse baten en lasten:     -19

Resultaat (negatief)         – 646

 

Toelichting: Het doel van de stichting is het verzorgen van radioprogramma’s voor een bepaalde doelgroep. De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorig jaar. De materiële vaste activa zijn opgenomen tegen de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen, welke gebaseerd zijn op de vermoedelijke levensduur van het actief.

De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Waar nodig is een voorziening voor oninbaarheid gevormd. Alle overige activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

De saldi op de girale rekening zijn overeenkomstig de laatste dagafschriften van het jaar 2019.

 

Jaarrekening 2018 (Jaarrekening is onder voorbehoud en na goedkeuring op te vragen)

Baten:

Omzet 16.016

Donaties 7.796

Totaal 23.812

Lasten:

Huisvestingskosten 14.463

Kantoorkosten 6.554

Hosting 510

Algemene kosten 4.889

Afschrijvingen 280

Totaal 26.696

Rente 0

Diverse baten en lasten 302

Resultaat (negatief) – 2.582

 

Toelichting: Het doel van de stichting is het verzorgen van radioprogramma’s voor een bepaalde doelgroep. De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorig jaar. De materiële vaste activa zijn opgenomen tegen de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen, welke gebaseerd zijn op de vermoedelijke levensduur van het actief.

De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Waar nodig is een voorziening voor oninbaarheid gevormd. Alle overige activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

De saldi op de girale rekening zijn overeenkomstig de laatste dagafschriften van het jaar 2018.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteit(en) in 2019;

 

Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen bijzondere wijzigingen te melden. Met donaties/sponsors en giften en (geringe) advertentie kosten dekken wij onze jaarlijkse kosten.

Conform doelstelling heeft de stichting ook in het jaar 2019 vorm gegeven aan het bevorderen van de maatschappelijke participatie van Surinaams-Nederlandse burgers in de Nederlandse samenleving en de daarin voorkomende activiteiten alsmede het bieden van een positief referentiekader dat cohesieversterking genereert in een pluriforme omgeving. Naast de commerciële blokken, en het onafhankelijk verzorgen van programma’s zoals wettelijk toegestaan is met voldoende hoge Informatie, Cultuur en Educatie gehalte, gericht op onze culturele achterban die van algemeen nut zijn voor haar toegewezen uitzendgebied waaronder snelheid van muziek tot communicatie.

Er is muzikaal bijzondere aandacht besteed aan religieuze programma’s, Indiase filmmuziek (uit zowel oude als recente Bollywoodfilms), Culturele muziek die aansluit bij speciale feestdagen, zoals het kleurenfeest bekend als Holi festival, het lichtjesfeest (Divali) en het Suikerfeest en alle RK feest en overige culturele dagen. De invulling van de programma’s bestaat uit vaste katernen met nieuws en actualiteiten uit Suriname, India en Nederland. Er wordt in een aangepast programma aandacht besteed aan vrouwenemancipatie binnen de gemeenschap en speciale jongeren programma’s. Tevens wordt aandacht besteedt aan mannenemancipatie verzorgd door een bekende stichting. Er bestaan diverse samenwerkingsverbanden met overheidsinstellingen, gemeenten en stichtingen en gezamenlijk worden er speciale themaprogramma’s verzorgd over onder andere medische zorg, ouderen en problemen onder de hedendaagse jeugd. Jaarlijks hebben wij een behoefte aan giften/sponsors en donaties om de kosten te kunnen dekken. Hiermee kunnen wij leuke producties samenstellen voor onze luisteraars en doelgroep.

Een toelichting op uw vragen is schriftelijk te vragen bij de secretaris van de Stichting van Radio Sangam onder vermelding van redenen, uw naam, adres en e-mailadres. Incomplete aanvragen per e-mail worden niet behandeld.

 

Privacy

De Europese Commissie heeft in 2016 een Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgesteld. Deze verordening schrijft voor dat vanaf 25 mei 2018 binnen de gehele Europese Unie (EU) een verplicht aangescherpt regime geldt dat toeziet op de verwerking van persoonsgegevens. Door deze verordening komt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen.

De bestuursleden hebben hierbij het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming (anonimiseren) van hun verstrekte persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de “Wet bescherming persoonsgegevens”.